O estado concede outros 360 MW hidroeléctricos a GN-Fenosa na reserva da biosfera Gerês-Xurés

O estado vén de publicar a declaración de impacto ambiental da central reversíbel en caverna que unirá os encoros de Salas e As Cunchas, na bacía do Limia. Serán 74 meses de obras; máis de un millón de metros cúbicos de entullos estrados na reserva da Biosfera Gerês-Xurés a razón de 327 viaxes de camión diarias; baixadas de caudal durante meses nos dous encoros; riscos de eutrofización; eliminación física de 153 hectáreas de hábitats protexidos e afección a endemismos e especies en perigo de extinción… Todo para que GN-Fenosa siga espremendo dúas concesións franquistas (1949 e 1942) até esgotar os 99 anos de vixencia e, de paso, rendibilizar convertendo en “verde” a electricidade (mesmo nuclear) que non pode colocar no mercado ao prezo que lle convén. Un “branqueo” en toda regra de megawatios suxos co calote do bombeo, mentres a cidadanía galega segue a asumir os impactos e pagando a electricidade máis cara do estado.

As mentiras de GN-fenosa para xustificar este novo espolio

GN-Fenosa xustifica o proxecto agora aprobado atendendo ás seguintes razóns:

“Gestión de valles y puntas de demanda”Pretende facer ver que a electricidade que non se consome “pérdese”, esquecendo que xunto á xestión da demanda (que debería ir orientada á redución), deberiase incidir tamén sobre a oferta, reducindo a xeración cando non se precise. Mais GN-Fenosa non pensa reducir a xeración (como amosa este proxecto), ben ao contrario: pretende aumentar a produción co único e pouco disimulado obxectivo de rendibilizar unha enerxía que nun momento dado non pode colocar no mercado ao prezo que quere en lugar de aforrar a súa xeración.

“Puntas ocasionales en la producción de renovables”: Esta é a típica xustificación de moitas centrais de bombeo: aportar “constancia” ao subministro fronte ás “irregularidades” na produción dalgunhas renovábeis, especialmente a eólica. Mais algunhas das “non renovábeis” tradicionalmente consideradas como garantistas do sistema pola súa estabilidade, tamén están suxeitas a variacións: razóns económicas, políticas etc. poden condicionar de xeito determinante os prezos e a dispoñibilidade destas enerxías no mercado, alén dos incidentes que poidan obrigar, como aconteceu en Xapón despois de Fukushima, a apagar todas as nucleares. Porén, GN-Fenosa na documentación do proxecto non oculta cal vai ser o ciclo de operacións (ver figura lateral)

Como vemos, lonxe de atender ás puntas ocasionais de renovábeis, o réxime de funcionamento (bombear fins de semana e noites dos días úteis, turbinando de mañán) deixa claro o verdadeiro obxectivo do proxecto: colocar no mercado en horario laboral, cando o prezo é máis alto, a enerxía acumulada por bombeo en momentos de baixa demanda no encoro superior (Salas). Ulas as supostas puntas de produción das renovábeis? Ou é que o vento sopra máis pola noite e días feriados que polas mañáns?

Mais cómpre avaliar tamén a procedencia da enerxía coa que se bombea a auga dun encoro (Cunchas) ao outro (Salas). GN-Fenosa di que “la electricidad almacenada en los momentos de menor demanda vendrá gereralmente de un ‘mix’ de generación baijo en C –eólica y nuclear- con menor participación de los ciclos combinados de gas”. Portanto, non son unicamente as renovábeis as responsábeis deste “exceso” de produción non colocado. Tamén as nucleares e as centrais de gas (megawatios suxos) contribúen a xerar a electricidade (non renovábel e contaminante) que é usada para bombear a auga, que logo ao ser turbinada é convintemente “lavada” en megawatios “limpos” e colocada no mercado a un prezo superior.

-“Autoabastecimiento”: GN-Fenosa non considera o ámeto galego, no que desenvolve a súa produción, como referenza válida. Cando fala de “autoabastecemento” refírese exclusivamente ao español. Por que non o ámeto peninsular ou europeo? De facelo comprobaría que o noso país é excedentario na produción de electricidade e que a demanda industrial e urbana está por baixo da capacidade de produción das centrais do país. GN-Fenosa esquece tamén que o autoabastecemento cómpre ligalo ao aforro e á eficiencia. Ao aforro porque a millor enerxía é a que non é necesario producir, e tendo a acadado Galiza a suficiencia eléctrica (cunha importante porcentaxe de renovábeis, ao contrario que outros lugares do estado) non precisaría producir máis. E á eficiencia, porque alén de que o bombeo ten un déficit enerxético neto de arredor do 30%, a electricidade producida non vai ser consumida polo tecido económico galego senón que será exportada á meseta, engadindo outro 30% ás perdas durante o transporte.

Con este novo agasallo, o governo español segue acrescentando os beneficios de GN-Fenosa e afortalando a súa “unidade de destino” co oligopolio eléctrico. Como reliquias do franquismo, as concesións hidroeléctricas seguirán producindo megawatios até o último momento, algunhas reconvertidas en centrais de bombeo para permitir aos seus promotores seguir “lavando” megawatios suxos e especulando co prezo da enerxía. E preparando as cadeiras para o dourado retiro dos políticos xa amortizados, en atención aos servizos prestados.

Fonte da noticia: http://adega.gal/novas.php?id=619&idioma=gl&sec=7

Publicado en Artigos de Prensa, Central Reversible Salas–Conchas | Deixa un comentario

Campaña de recollida de sinaturas

A Plataforma Baixa limia, iniciou unha campaña de recollida de sinaturas , pretendemos protestar  polo abandono e marxinación que sufre a nosa comarca por parte  da  administración e os nosos políticos, feitos contrastados pola perda de poboación, emprego, comunicacións, medioambiente, etc,etc
Nas nosas demandas está a mellora do eixo de comunicacións Casal do Bispo-Ponte da Barca, proxecto e licitación do enlace Maus do Baño-Xinzo, construcción dun parque empresarial nos Chaus-Santa Comba  de Bande, xestion real e posta en valor do Parque Natural Baixa Limia Xures e a  posta en valor dos montes como fontes de recursos e emprego.

O apoio dos vecinos da comarca e a documentancion fareselle chegar a Xunta de Galicia e os partidos  políticos que se presenten as próximas eleccions o parlamento galego no mes de setembro

Con elo pretendemos rematar dunha vez por todas con esta longa noite de pedra que por abandono dos nosos gobernantes levamos pedecendo dende fai moitos longos anos, unha comarca a que lle sobran recursos e a que lle faltan xentes que aposten por ela.

Rematar con esta situación  depende de tod@s

Pomos os documentos para que calquera poida recoller firmas e axudar a que a baixa limia non morra no esquecemento.

SINATURAS 1 SINATURAS 2

Publicado en Autoestrada - OU-540, Contaminacion Embalse das Conchas, Outros, Polígono Industrial | Deixa un comentario

PLABALI-Convocatoria asamblea Xeral 2016

Convocatoria Asemblea 2016 

En Entrimo, a vinte e catro de febreiro do 2016

Estimado/a socio:

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL

Pola Xunta Directiva da Asociación Plataforma para o desenvolvemento social,económico e natural sostible da Baixa Limia, en reunión extraordinaria celebrada o pasado día 23 de xaneiro de 2016, acordouse convocar á Asemblea Xeral, en sesión ordinaria, para o vindeiro día 12 de marzo de 2016, as dezaoito horas e trinta minutos (18:30) na primeira convocatoria, e para as dezanove (19) horas en segunda convocatoria.

A reunión terá lugar na CASA DA CULTURA DE MUIÑOS, Pza. de San Rosendo, s/n,

Mugüeimes, Concello de Muiños.

A orden do día da dita sesión será o seguinte:

1º).- Lectura e aprobación da acta da sesión anterior.

2º).- Exame e aprobación das contas anuais e do orzamento anual.

3º).- Dacción de conta e aprobación da memoria anual de actividades.

4º).-Actuacións previstas para o ano 2016 e de cara as eleccións autonómicas e/ ou xerais que se aveciñan.

5º).-Creación de Comisións de socios para as distintas actuacións.

6ª).- Dacción de conta a Asemblea dos socios que van ser dados de baixa da Asociación pola Xunta Directiva, o non atoparse o corrente no pago das cotas de varias anuailidades.

7º).- Rogos e preguntas.

O que che comunica para que asistas a mesma, recordándoche que para ter dereito a voto na asamblea deberás estar o corrente no pago da cota, segundo o artigo 13.2 dos Estatutos da Asociación.

Asdo.: O Secretario.

Publicado en Opinión | Deixa un comentario

GDR-16- Avisco Convocatoria asamblea xeral

Convocatoria A.X. 2016

D. XAN CARLOS FERNANDEZ RODRÍGUEZ , en calidade de Presidente da Asociación GDR16

“ O Vieiro Leboreiro ”  con sede en Avda. López Blanco nº 9 baixo Celanova

CONVOCO a vostede en calidade de membro da ASEMBLEA XERAL da Asociación “O Vieiro-Leboreiro”, á seguinte xuntanza:

 

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

 

 

Lugar: Multiusos de Lobios (ao lado casa do Concello)

Data:  Domingo, 13 de marzo de 2016

Hora: 11:00 horas en 1ª convocatoria e ás 11:30 horas en 2ª convocatoria

 

 

ORDE DE TRABALLOS :

 

1.- Lectura e aprobación (si procede) da acta da sesión anterior.
2.- Debate e aprobación (si procede) das contas 201
5.
3.- Debate e aprobación (si procede) dos orzamentos 201
6.

4.- Informe actividades 2015.
5.- Información  execución final de proxectos.

6.-Información sobre o novo periodo 2014/2020 de fondos FEADER. Vindeiro programa LEADER.
7.- Varios.

Celanova,  03 de marzo de 2016

 

P.D. Con data 02/03/2016 publicouse no DOG a normativa para a constitución dos Grupos LEADER para o vindeiro programa 2014/2020. Por eso é de vital importancia a asistencia a esta xuntanza debido aos importantes cambios que a nova regulamentación introduce.

 

P.D.  Lembramos que dacordo co punto 4º, do artigo 14 dos Estatutos da Asoc. O Vieiro-Leboreiro

 

“Na asamblea xeral non se admite a delegación de voto; cada persona unicamente poderá ostentar a representación dunha entidade asociada e non poderá exercer o voto en nome doutra”

Publicado en Outros | Deixa un comentario

Aviso Convocatoria

Estimado/a socio:

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL
Pola Xunta Directiva da Asociación Plataforma para o desenvolvemento social, económico e natural sostible da Baixa Limia, en reunión extraordinaria celebrada o pasado día 20 de agosto de 2015, acordouse convocar a Asemblea Xeral, en sesión ordinaria, para o vindeiro día Dez de outubro de 2015 as as dezanove (19) horas, na primeira convocatoria, e para as dezanove e trinta (19 h.30´) horas en segunda convocatoria.

A reunión terá lugar no CASA DA CULTURA, (detrás do Grupo Escolar, o carón do Pavillón Polideportivo), Concello de Entrimo.
A orden do día da dita sesión será o seguinte:

1º).- Lectura e aprobación da acta da sesión anterior.
2º).- Aprobación das altas e das baixas na relación de socios.
3º).- Exame e aprobación das contas anuais e do orzamento anual.
4º).- Dacción de conta e aprobación da memoria anual de actividades
5º).- Actuacións previstas para o ano 2015.
6º).- Renovación directiva
7º).- Rogos e preguntas.
O que se lle comunica para que asista a mesma, recordándoche que para ter dereito a voto na asamblea deberás estar o corrente no pago da cota, segundo o artigo 13.2 dos Estatutos da Asociación.

Asemade , ponse en coñecemento que para todos aqueles socios que non estén o corrente no abono das cotas dos dous últimos anos (2014 e 2015), a Xunta Directiva vai propor a súa baixa como socio, de non porse o corrente no abono das ditas cotas antes da data de celebración da Asemblea, todo iso de conformidade co disposto no artigo 7, apartado d) dos Estatututos da nosa Asociación.

 

 

Publicado en Opinión | Deixa un comentario